พ.ต.ท. สุริยะ เสริมวิทยวงศ์
สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานหาดใหญ่

"โปร่งใส

สมานฉันท์

สายสัมพันธ์

สร้างสันติ"

ยินดีต้อนรับสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่

สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ ร่วมกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมงาน ๕ ธันวา มหาราช

การวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง

การจุดเทียนชัยถวายพระพร

 

ภาพการอำนวยความสะดวกชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์

 

ผู้แทนเลขานุการนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมอบโล่และใบประกาศชื่นชม
การปฏิบัติหน้าที่ของด่านให้กับ สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.๒ที่เป็นด้วยความเรียบร้อยและสร้างสิ่งที่ดี ๆ ให้กับหน่วยงานและประเทศในภาพรวม

 

พ.ต.ท.สุริยะ  เสริมวิทยวงศ์  นำ จนท.ในสังกัดร่วมรดน้ำสงกรานต์หลวงพ่อเข้าเมือง เพื่อเป็นศิริมงคลกับข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างและ นักศึกษาฝึกงาน
ของ ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่

สารวัตรด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.๒ ได้ประชุมปล่อยแถวเพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์

 

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๕๘ น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูู่หัว เสด็จออก ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการพระราชทานกระบีี่แก่นายร้อยตำารวจทีี่สำาเร็จ การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๔๗ จำานวน ๓๑๒ นาย โอกาสนี้ี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ การปฏิบัติหน้าทีี่ของนายตำำรวจความว่า "งานของตำารวจนัั้นเกีี่ยวข้องกับประชาชนอย่างใกล้ชิด ต้องอาศัย ความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนอย่างมาก ด้วยเหตุนีี้ตำารวจจึง ต้องทำาตัวให้เป็นทีี่ศรัทธาเชืื่อถือของประชาชน หมายความว่าตำารวจ จะต้องประพฤติตัวให้ดีให้อยูู่ในศีลธรรม และปฏิบัติงานในหน้าทีี่ให้ ถูกต้อง เทีี่ยงตรง ด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร นอกจากนัั้นการใดทีี่ ตำารวจมีความรูู้ความสามารถจะช่วยเหลือเกืื้อกูลประชาชนได้ จะต้อง ถือเป็นภาระ จะต้องกระทำาทันทีในทุกทีี่ทุกโอกาส เมืื่อตำารวจประพฤติดี ปฏิบัติหน้าทีี่ชอบดังนีี้ ประชาชนจะเกิดความศรัทธา เชืื่อถือ และให้ ความร่วมมือโดยเต็มใจ ภาระหน้าทีี่ของตำารวจไม่ว่าหนักและยาก ลำาบากทัั้งกายใจนัั้นก็จะเบาขึึ้นง่ายขึึ้น" 

 

แนวคิดและความหมายของประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจเป็นกรอบควบคุม ความประพฤติ และการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ โดยมีแนวคิด เป็น ๒ ส่วน

ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตำรวจ

เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งและชี้นำให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตนอยู่ใน กรอบศีลธรรมและคุณธรรม ได้แก่คุณธรรม ๔ ประการ อุดมคติของ ตำรวจ ๙ ประการ และการหมั่นศึกษาหาความรู้

( ฝ่าฝืนส่วนที่ ๑ ใช้มาตรการทางปกครองด้วยการอบรมชี้แนะ ว่า กล่าวตักเตือน )

ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อประพฤติตน การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ตำรวจ ในด้านจริยธรรมและการปฏิบัติงานดูแลทุกข์สุขแก่ประชาชน

(ฝ่าฝืนส่วนที่ ๒ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย)

จริยธรรม

คือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

จรรยาบรรณ

คือประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ร่วมกัน
กำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก

ทำไมตำรวจต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ตำรวจ มีหน้าที่รักษากฎหมาย และความสงบเรียบร้อยของ ประชาชนดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชน มีความเชื่อมั่นศรัทธา จึงจำเป็นต้องกำหนด ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจขึ้น เพื่อใช้เป็ นกรอบ ควบคุมความประพฤติ ปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ อันมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ( ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) มีผลบังคับใช้แต่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจให้อะไรกับตำารวจและประชาชน

สิ่งที่ข้าราชการตำรวจได้รับ คือ ข้าราชการตำรวจมีกรอบแนวทาง จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักการและแนวทางในการให้คุณ ให้ โทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นอกเหนือจากดำเนินการทางวินัยอย่างเดียว สิ่งที่ประชาชนได้รับ คือ

๑. ประชาชน มีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแล ความประพฤติ ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
๒. ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติตามสิทธิและแนวทางปฏิบัติที่ เท่าเทียมกัน

ส่วนที่ ๑ : มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำารวจ

กำหนดกรอบที่พึงประพฤติปฏิบัติ ๓ ด้าน ด้วยกัน คือ

๑.การยึดถือตามคุณธรรม ๔ ประการ

"พระบรมราโชวาทในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๒๕"

๑. รักษาความสัจ ๒.การรู้จักข่มใจตนเอง
๓. อดทน อดกลั้นและอดออม ๔. การรู้จักละวางความชั่ว ทุจริต

๒.การยึดถืออุดมคติตำรวจ ๙ ประการ

"สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๖
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (จวน อุฎฐายีมหาเถร) พ.ศ.๒๔๙๙"

๑. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
๒. กรุณาปราณีต่อประชาชน
๓. อดทนต่อความเจ็บใจ
๔. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
๕. ไม่มักมากในลาภผล
๖. มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
๗. ดำรงตนในยุติธรรม
๘. กระทำการด้วยปัญญา
๙. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

๓.การหมั่นศึกษาหาความรู้

ข้าราชการตำรวจพึงศึกษาหาความรู้ ความชำนาญในงานที่
รับผิดชอบตลอดเวลา เพื่อให้ทันเหตุการณ์ และเพื่อสามารถ
ประสานงานได้อย่างกลมกลืน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

ส่วนทีี่ ๒ : มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจ

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ

กำหนดกรอบที่ต้องประพฤติปฏิบัติ ๙ ด้าน ด้วยกัน คือ
๑. การเคารพ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. การเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๓. การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จิตสำนึกความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
๕. ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม
๖. กล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
๗. หลักปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา
๘. หลักปฏิบัติในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
๙. ค่านิยมหลัก ๙ ประการ (ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด)

(๒) จรรยาบรรณของตำารวจ

กำหนดกรอบที่ต้องประพฤติปฏิบัติ ๖ ด้าน ด้วยกัน คือ
๑. สำนึกในการอำนวยความยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๒. การระงับเหตุจับกุมผู้กระทำผิด
๓. การใช้กำลังอาวุธและกำลัง
๔. การสืบสวนสอบสวน
๕. การดูแลผู้ต้องหาในความควบคุม
๖. การรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติราชการ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
99 หมู่ที่ 3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา